ประกาศ ขอเรียกเก็บค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server), อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูล (SAN Switch) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ของระบบ ThaiJO2.0 (สำหรับวารสารในระบบ ThaiJO2.0) (9 เม.ย. 62)


ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบ ThaiJO เดิม ไปสู่เวอร์ชันใหม่ ซึ่งเรียกว่า ระบบ ThaiJO2.0 (https://www.tci-thaijo.org/index.php/) และได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในการใช้งานระบบใหม่นี้แก่บรรณาธิการวารสาร/ผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนวารสารและข้อมูลในระบบ ThaiJO2.0 เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นศูนย์ฯ จึงได้ทำการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server), อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูล (SAN Switch) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ระบบใหม่ เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้อุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องมีการบำรุงรักษาและปรับเปลี่ยนตามรอบที่เหมาะสมเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา

ในการนี้ ศูนย์ฯ จึง ขอเรียกเก็บค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server), อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูล (SAN Switch) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ของระบบ ThaiJO2.0 วารสารละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ยังไม่รวม VAT สำหรับ 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564) โดยช่องทางและวิธีการชำระเงินจะแจ้งให้ทราบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ กรุณาชำระค่าบำรุงฯ ภายในเมษายน 2563 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านยกเลิกการใช้งานระบบ ThaiJO2.0

หนังสือขอเรียกเก็บค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server), อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูล (SAN Switch) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ของระบบ ThaiJO2.0
(สำหรับวารสารในระบบ ThaiJO2.0 หนังสือฯ บรรณาธิการวารสารจะได้รับทางไปรษณีย์อีกครั้ง)