แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งตัวเล่มวารสารสำหรับวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (28 มิ.ย. 61)


           ทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งตัวเล่มวารสารสำหรับวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
English Department Resource Center ห้อง 503 อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 02-613-2575
Email : tci.thai@gmail.com

          สำหรับการแจ้งข้อมูลทั่วไปวารสาร เช่น เปลี่ยนบรรณาธิการวารสาร, ข้อมูลการติดต่อวารสาร, เปลี่ยนกำหนดออกวารสาร เป็นต้น กรุณาส่งมายัง : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร/โทรสาร : 0-2470-8647
Email : tci.thai@gmail.com