ประกาศเรื่อง การอบรมการใช้งานระบบ ThaiJo2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 (12 มี.ค. 61)


          ตามที่ทาง TCI และ NECTEC ได้ปรับปรุงระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ บนระบบ ThaiJo 2.0 และมีการย้าย/ถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิม มายังระบบใหม่แล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งการย้ายข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบใหม่เป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วนั้น และเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของไทยให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ทางคณะทำงาน มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าระบบ ThaiJo 2.0 พร้อมเปิดให้กับทุกวารสารเข้ามาใช้งานแล้ว


ตารางการอบรมระบบ ThaiJo2 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
รอบที่ วันที่ สถานที่ หมายเหตุ
9 9-11 พฤษภาคม 2561 ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วารสารที่สนใจ
10 30 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2561 ห้องอบรม 302 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี วารสารที่สนใจ
11 20-22 มิถุนายน 2561 ห้องอบรม 302 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี วารสารที่สนใจ
12 9-11 กรกฎาคม 2561 ห้องฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 (ห้อง 2) อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วารสารที่สนใจ
13 18-20 กรกฎาคม 2561 ห้องอบรม 302 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี วารสารที่สนใจ
14 31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ วารสารที่สนใจ

การแสดงความจำนงเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ ThaiJo2
 • บรรณาธิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวารสารทุกท่าน ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อจองรอบการอบรมได้ที่ https://tci-thaijo.org/public/training/
 • ส่วนวารสารอื่นที่ยังไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล TCI และมีความสนใจที่จะนำวารสารของท่านเข้ามาใช้งาน ThaiJo 2.0 นั้น ขอให้แจ้งความจำนงมาที่คุณสุภาพร ลำน้อย (ผู้ประสานงาน) โดยส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ชื่อวารสาร
  • ติดต่อและเบอร์โทร
  • รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (ไม่เกิน 4 คน)
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
 • ค่าลงทะเบียน เป็นเงิน 25,000 บาท (สำหรับผู้เข้าอบรมจำนวน 2 ท่าน/1 วารสาร) ซึ่งครอบคลุมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ ThaiJo จำนวน 2 เล่ม ค่าอาหารว่าง 6 มื้อ ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ
 • กรณีที่ต้องการเพิ่มผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่มได้ไม่เกิน 2 ท่าน (รวมเป็น 4 ท่านต่อวารสาร) โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 2,500 บาท
สถานที่ฝึกอบรม
 • ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา ซึ่งท่านสามารถติดตามรอบการอบรมที่จะเปิดได้ที่ website ข้างต้น
 • ในกรณีที่ท่านสามารถรวมกลุ่มกับวารสารอื่นๆ ได้ 10 วารสารขึ้นไปและต้องการให้จัดรอบอบรมพิเศษ ก็สามารถดำเนินการได้ ขอให้แจ้งความประสงค์มาที่ผู้ประสานด้านล่างนี้
ติดต่อประสานงาน
คุณสุภาพร ลำน้อย ผู้ประสานงานการอบรมระบบ ThaiJo 2.0
Email: thaijo@nectec.or.th โทรศัพท์ 02564-6900 ต่อ 2218