ศูนย์ TCI ขอเลื่อน!! การประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 (13 ก.ค. 61)


          ทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จะทำการประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ประจำปี 2560 ดังนี้

  • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันอังคาร 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  • สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง