ประกาศเรื่อง การอบรมการใช้งานระบบ ThaiJo2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร


          ตามที่ทาง TCI และ NECTEC ได้ปรับปรุงระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ บนระบบ ThaiJO 2.0 และมีการย้าย/ถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิม มายังระบบใหม่แล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งการย้ายข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบใหม่เป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วนั้น และเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของไทยให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ทางคณะทำงาน มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าระบบ ThaiJO 2.0 พร้อมเปิดให้กับทุกวารสารเข้ามาใช้งานแล้ว


ตารางการอบรมระบบ ThaiJO2 ปี พ.ศ. 2562
รอบที่ วันที่ สถานที่ หมายเหตุ
18 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วารสารที่สนใจ
19 6-8 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วารสารที่สนใจ
20 27-29 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วารสารที่สนใจ
21 12-14 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วารสารที่สนใจ
22 10-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง วารสารที่สนใจ
23 8-10 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วารสารที่สนใจ
24 29-31 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วารสารที่สนใจ
25 26-28 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วารสารที่สนใจ

การแสดงความจำนงเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO2
 • บรรณาธิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวารสารในฐานข้อมูล TCI ทุกท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อจองรอบการอบรมได้ที่
 • ส่วนวารสารอื่นที่ยังไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล TCI และมีความสนใจที่จะนำวารสารของท่านเข้ามาใช้งาน ThaiJO 2.0 นั้น ขอให้แจ้งความจำนงมาที่คุณสุภาพร ลำน้อย (ผู้ประสานงาน) โดยส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ชื่อวารสาร
  • ติดต่อและเบอร์โทร
  • รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (ไม่เกิน 4 คน)
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
 • ค่าลงทะเบียน เป็นเงิน 25,000 บาท (สำหรับผู้เข้าอบรมจำนวน 2 ท่าน/1 วารสาร) ซึ่งครอบคลุมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO จำนวน 2 เล่ม ค่าอาหารว่าง 6 มื้อ ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ
 • กรณีที่ต้องการเพิ่มผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่มได้ไม่เกิน 2 ท่าน (รวมเป็น 4 ท่านต่อวารสาร) โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 2,500 บาท
สถานที่ฝึกอบรม
 • ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา ซึ่งท่านสามารถติดตามรอบการอบรมที่จะเปิดได้ที่ website ข้างต้น
 • ในกรณีที่ท่านสามารถรวมกลุ่มกับวารสารอื่นๆ ได้ 10 วารสารขึ้นไปและต้องการให้จัดรอบอบรมพิเศษ ก็สามารถดำเนินการได้ ขอให้แจ้งความประสงค์มาที่ผู้ประสานด้านล่างนี้
ติดต่อประสานงาน
คุณสุภาพร ลำน้อย ผู้ประสานงานการอบรมระบบ ThaiJO 2.0
Email: thaijo@nectec.or.th โทรศัพท์ 02564-6900 ต่อ 2218