เปิดรับสมัครวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (3 ม.ค. 61)


          ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กรุณาส่งข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ตัวเล่มวารสารย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2558, 2559, 2560) หรือตัวเล่มวารสารที่ตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ (กรณีวารสารที่ตีพิมพ์ไม่ถึง 3 ปี)
  • แบบฟอร์มสำหรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่าง)
  • สำเนาผลการประเมินบทความของผู้ทรงวุฒิที่พิจารณาบทความในปี พ.ศ. 2560
กรุณาส่งข้อมูลข้างต้นมายังที่อยู่ : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 (วารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 2561)

กรุณาส่งข้อมูลภายในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


          ในการนี้ ทางศูนย์ TCI จะแจ้งผลการพิจารณาวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลับไปยังกองบรรณาธิการวารสาร ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ต่อไป