การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย" (7 ก.ย. 60)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และระบบ ThaiJo โดยมีเป้าหมายที่จะนำระบบ Metadata Extraction and Plagiarism Checker (EPS) มาใช้ในระบบฐานข้อมูล TCI และ ThaiJo รวมทั้งพัฒนาระบบ ThaiJo เดิม ไปสู่เวอร์ชันใหม่ ซึ่งเรียกว่า ระบบ ThaiJo2 ซึ่งใช้งานง่าย และสะดวกรวดเร็วกว่าระบบเดิมมากยิ่งขึ้น ศูนย์ฯ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย" เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในการใช้งานระบบใหม่นี้ แก่บรรณาธิการวารสาร/กองบรรณาธิการวารสารที่อยู่ในระบบ ThaiJo แล้ว ซึ่งการอบรม ระบบ ThaiJo2 นั้นจะมีขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2560 ใน 4 ภูมิภาค รวม 10 รุ่น ดังนี้

วันที่จัด workshop รุ่น สถานที่ ภาค จำนวนวารสารที่เข้าร่วม
23, 24, 25 สิงหาคม 1-3 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม SC ชั้น 2 ห้อง 2038 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กลาง รุ่นละ 50 วารสาร
14, 15 กันยายน 2560 4-5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีสาน รุ่นละ 25 วารสาร
21, 22 กันยายน 2560 6-7 ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหนือ รุ่นละ 30 วารสาร
26 กันยายน
10 ตุลาคม 2560
8-9 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม SC ชั้น 2 ห้อง 2038 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กลาง รุ่นละ 50 วารสาร
20 ตุลาคม 2560 10 ห้องคอมพิวเตอร์ หอสมุดคุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใต้ 20 วารสาร


          ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้ส่งอีเมล์เชิญหัวหน้ากองบรรณาธิการ และทีมงานอีก 1 ท่านที่ดูแลวารสารในระบบ ThaiJo เท่านั้น!! (URL : www.tci-thaijo.org) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย” ตามวันเวลาที่กำหนด หากบรรณาธิการวารสารในระบบ ThaiJo ท่านใดไม่ได้รับอีเมล์เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กรุณาติดต่อ ศูนย์ TCI : โทร. 02-4708647