การขอรับการประเมินคุณภาพวารสาร เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2560 (สำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3) (2 พ.ค. 60)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 4 รอบ ในปี พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2556, พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งในการประเมินคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมานั้น มีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และได้ทำการประเมินเพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2559 สำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จากการประเมิน พ.ศ. 2558 (ระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

          ในการนี้ ศูนย์ TCI จึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสาร เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 สำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ในฐานข้อมูล TCI ที่ต้องการขอรับการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารโดยสมัครใจ และภายหลังการประเมินครั้งนี้ การรับรองคุณภาพวารสารจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ TCI จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการดังนี้

  1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มสำหรับการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI (สำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ที่ต้องการขอรับการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2560)

  2. ส่งสำเนาผลการประเมินบทความ (Refereed form) ของผู้ทรงวุฒิที่พิจารณาบทความทั้งหมดที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 พร้อมทั้ง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ โดยศูนย์ TCI จะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ)

  3. ส่งตัวเล่มวารสารทั้งหมดที่ตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
          กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มสำหรับประเมินคุณภาพวารสาร พร้อมทั้งเตรียมสำเนาผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวเล่มวารสารทั้งหมดที่ตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และจัดส่งให้กับศูนย์ TCI ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้คณะทำงานของศูนย์ TCI ได้ใช้ประกอบการประเมินคุณภาพของวารสารของท่าน เพื่อนำไปสู่การปรับกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ต่อไป

          สำหรับวารสารที่ไม่ส่งข้อมูลจะไม่ถูกประเมินคุณภาพและจะได้รับการจัดให้เป็นวารสารกลุ่มเดิม ตามประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2559

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140