การประชุม “The 3rd Editor Workshop” ที่จะจัดขึ้นวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถ. สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ (14 มิ.ย. 60)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) บริษัท Elsevier และฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในเวลาที่รวดเร็วกว่าขั้นตอนปกติ โดยมีเป้าหมายที่จะนำวารสารไทยจำนวน 55 รายการ เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในปี พ.ศ. 2560-2562 และได้จัดประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และ วันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

          ในการนี้ ศูนย์ฯ จึงได้เชิญหัวหน้ากองบรรณาธิการ และทีมงานอีก 1 ท่าน ที่เคยเข้าร่วมการประชุมในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และ วันที่ 28 เมษายน 2560 มาเข้าร่วมประชุม “The 3rd Editor Workshop” เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการและวิธีการประเมินวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus จาก Subject Chairs ของ Scopus โดยตรงและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวารสารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถ. สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ ทั้งนี้ โปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุม พร้อมส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ตำแหน่ง อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ มาที่ tci.thai@gmail.com ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

Programme for “the 3rd Editors’ Workshop”
under the TCI-TRF-Scopus Collaboration Project
Monday 3rd July, 2017
At Budsarakham Room, 32nd Fl., Windsor Suites Hotel, Sukhumvit Rd, Bangkok, Thailand