การประชุม “Scopus / Mendeley Training for Librarians” ที่จะจัดขึ้นวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถ. สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ (14 มิ.ย. 60)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ได้พัฒนาโครงการ “การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิต/การอ้างอิงของผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยสู่ฐานข้อมูลสากล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยในการบอกรับฐานข้อมูล Scopus และโปรแกรมบริหารจัดการเอกสารอ้างอิง (Mendeley) โดยทาง Elsevier ได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยไทยในเครือข่ายได้ใช้ Mendeley โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 3 ปี เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไทยได้มีโอกาสเข้าถึง ศึกษา และค้นคว้าผลงานวิจัยจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในราคาทึ่ถูกลง โดยบริษัท Elsevier จะเป็นผู้ฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ฐานข้อมูล Scopus และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แก่บรรณารักษ์ นักวิจัย นักบริการการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องต่อไป ความทราบแล้วนั้น

          ในการนี้ ศูนย์ฯ จึงได้เชิญผู้อำนวยการห้องสมุด ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้แทน และทีมงานอีก 1 ท่าน มาเข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูล Scopus ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถ. สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ ทั้งนี้ โปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุม พร้อมส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ตำแหน่ง อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ มาที่ tci.thai@gmail.com ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

Programme for Scopus / Mendeley Training for Librarians
under the TCI-TRF-Scopus Collaboration Project
Tuesday 4th July, 2017
At Budsarakham Room, 32nd Fl., Windsor Suites Hotel, Sukhumvit 20 Road,
Bangkok, Thailand