ประกาศรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล ACI ที่จะพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในช่วงปี 2560 - 62 (5 เม.ย. 60)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ โดยมีเป้าหมายที่จะนำวารสารไทยจำนวน 20 รายการ เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในปี พ.ศ. 2560 และอีกไม่น้อยกว่า 20 รายการ ในปี พ.ศ. 2561-2562 และได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวารสารและกระบวนการเตรียมความพร้อมในการนำวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ในการนี้ศูนย์ TCI ขอประกาศรายชื่อวารสารที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ ตามตารางด้านล่างนี้

          ทั้งนี้ ศูนย์ TCI ขอความร่วมมือให้หัวหน้ากองบรรณาธิการของวารสารที่ปรากฏรายชื่อในตารางด้านล่างนี้ทั้งหมด เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาวารสารร่วมกับ TCI และเจ้าหน้าที่ของ Scopus ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ (กำหนดการประชุมจะแจ้งให้ทราบต่อไป)

1) รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล ACI (เรียงตามตัวอักษร) ที่จะพิจารณาเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในปี พ.ศ. 2560
No. Print ISSN Source Title
1
2229-127X
ASEAN Engineering Journal Part A
2
2539-6293
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
3
2286-9131
ECTI Transactions on Computer and Information Technology
4
2539-6161
Engineering and Applied Science Research
5
1686-5456
Environment and Natural Resources Journal
6
1905-9094
GMSARN International Journal
7
1686-9141
International Journal of Agricultural Technology
8
1906-4675
International Journal of Behavioral Science
9
0857-6149
Journal of Metals, Materials and Minerals
10
0857-717X
Journal of Population and Social Studies
11
0125-1570
Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences
12
1906-8107
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
13
0125-2488
PASAA
14
0125-152X
Siriraj Medical Journal
15
2286-8984
Southeast Asian Journal of Economics
16
0858-849X
Suranaree Journal of Science and Technology
17
0857-6084
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
18
1685-9057
Thailand Statistician
19
0859-4074
Thammasat International Journal of Science and Technology
20
1513-9700
Tropical Natural History


2) รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล ACI (เรียงตามตัวอักษร) ที่จะพิจารณาเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในปี พ.ศ. 2561-2562
No. Print ISSN Source Title
1
0858-0855
ABAC Journal
2
2287-0741
Applied Environmental Research
3
2286-7694
ASEAN Engineering Journal Part B
4
2286-8150
ASEAN Engineering Journal Part C
5
2351-0307
ASEAN Journal of Management & Innovation
6
1686-0039
AU Journal of Management
7
1905-6931
CATALYST
8
0857-8664
Genomics and Genetics
9
1906-4063
International Journal of Applied Biomedical Engineering
10
1905-7172
International Journal of Renewable Energy
11
0858-7027
International Journal of the Computer, The Internet and Management
12
1865-8646
Journal of English Studies
13
0125-796X
Journal of Fisheries and Environment
14
0857-5754
Journal of Physiological and Biomedical Sciences
15
1905-1387
Journal of Public Health and Development
16
2229-2152
Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering
17
2228-8279
Journal of Urban Culture Research
18
1906-151X
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
19
1905-2367
KMITL Science and Technology Journal
20
1905-7326
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network
21
0859-9920
MANUSYA, Journal of Humanities
22
1905-7210
Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning
23
1906-3865
NIDA Case Research Journal
24
2286-8933
Outbreak, Surveillance and Investigation Reports
25
2229-063X
Rangsit Journal of Arts and Sciences
26
1906-6406
Scholar
27
1513-4717
Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts
28
1905-9159
Silpakorn University Science and Technology Journal
29
0859-5747
Thammasat Review
30
2287-9674
The Bangkok Medical Journal
31
0857-6033
The International Journal of East Asian Studies
32
0859-3604
The Journal of Risk Management and Insurance
33
1905-7725
The New English Teacher
34
1513-1025
Thoughts
35
1906-5582
UTCC International Journal of Business and Economics