การประชุมเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ” (18 เม.ย. 60)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ โดยมีเป้าหมายที่จะนำวารสารไทยจำนวน 20 รายการ เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในปี พ.ศ. 2560 และอีกไม่น้อยกว่า 20 รายการ ในปี พ.ศ. 2561-2562 และได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวารสารและกระบวนการเตรียมความพร้อมในการนำวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

          ในการนี้ ศูนย์ฯ จึงได้เชิญหัวหน้ากองบรรณาธิการ และทีมงานระดับบริหารวารสารที่สามารถตัดสินใจได้อีก 1 ท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมฯ ไปแล้วนั้น เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาวารสารร่วมกับ TCI และเจ้าหน้าที่ของ Scopus ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถ. สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯTentative Agenda for Thailand University Consortium and Scopus Indexing Project
Friday 28th of April, 2017, Petch Room, 11th Floor, Windsor Suites Hotel,
Sukumvit 20 Road, Bangkok, Thailand


Time Activities
08.30-09.00Registration
09.00-09.05

Report on Thailand University Consortium and Scopus Indexing Project

By Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop (TCI)

09.05-09.25

Opening Remarks : Role of TRF in Supporting the Scopus-Thailand University Consortium and Research Performance in Thai Universities

By Assoc.Prof. Dr. Sompong Klaynongsruang
Director, Academic Research Division, Thailand Research Fund (TRF)

09.25-09.40

Enhancing Research Productivity and Quality in Universities

By Assoc. Prof. Dr. Bundit Fungtammasarn
Senior Vice President for Research and Innovation, KMUTT

09.40-10.15

Rationale for initiating “Scopus -Thailand University Consortium“ and
“Thai and ASEAN journals for indexing in Scopus” Pilot Projects

By Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop (TCI)

10.15-10.30Coffee Break
 

Scopus-Thailand University Consortium

(In English with Thai Summary)

Thai and ASEAN journals for indexing

in Scopus (In English)

 Tubtim RoomPetch Room
10.30-11.30

Progress on the Scopus-Thailand University Consortium
By Mrs. Srichan Chancheewa and Dr. Nongyao Sripromsuk (TCI)

 

Workshops and training sessions and payment 
By Mr. Wee Li Lim (Elsevier)

 

Training/workshops for University Consortium
By Mr. Derrick Duncombe, Market Development Manager (APAC), Scopus & SciVal

 

Q & A
By Mrs. Srichan Chancheewa,
Dr. Nongyao Sripromsuk and
Mr. Wee Li Lim

 

 

Overview on Scopus database

  • Overall on Scopus database and its effects on research performance evaluations
  • Scopus criteria and STEP workflow
  • Roles of CSAB, local boards

By Mr.Shareef Bhailal
SCOPUS Product Manager (Elsevier, The Netherlands)

11.30-12.30

Meeting with Editors of 55 potential Journals

By Mr.Shareef Bhailal
SCOPUS Product Manager (Elsevier, The Netherlands)

12.30-13.45Lunch
13.45-14.45 

Internal discussion on TRF support to Scopus-Thailand University Consortium

By Mrs. Srichan Chancheewa and
Mrs. Preeyanuch Ratchatahirun 

Using research metrics to measure impact

By Alexander van Servellen, Solution, Researchmanagement

 

Research Social Network for improving collaboration and visibility

By Woon Quing Yong, Market Development Manager, Mendeley

14.45-15.15 

Plans and contents for Scopus training/workshops for Thai University Consortium

By Mr Derrick Duncombe, Market Development Manager (APAC), Scopus & SciVal

15.15-15.30 Coffee Break
15.30-16.30 

Q&A
By Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop,
Dr. Nongyao Sripromsuk and
Mr. Shareef Bhailal

  Closing remarks