การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11 (2 ก.ย. 59)


          ด้วย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดให้มีการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4, กรุงเทพมหานครฯ โดยการประชุมครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ “Seeking Quality in Scholarly Publishing: How to Identify and Avoid Predatory Journals” โดย Prof. Jeffrey Beall (ผู้สร้าง Beall's List), การประกาศผลการพิจารณารางวัล TCI-SCOPUS-TRF Awards ครั้งที่ 3, ผลการพิจารณารูปแบบบทความสำหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI, ความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ และการบรรยายพิเศษจาก SCOPUS

          ในการนี้คณะผู้จัดประชุมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญ หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร (Chief Editor) เข้าร่วมการประชุมวารสารละ 1 ท่าน เท่านั้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยรับจำนวนจำกัดที่ 250 ท่าน หากหัวหน้ากองบรรณาธิการหรือผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมที่ไม่ใช่หัวหน้ากองบรรณาธิการนอกเหนือจาก 250 ท่าน จะต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1,500 บาท/ท่าน (และจำกัดจำนวนไม่เกิน 350 ท่าน โดยพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียน) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม โปรดลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 7 ตุลาคม 2559 เท่านั้น และทางคณะผู้จัดประชุมฯ จะแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมของท่าน ภายในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่