การประกาศผลการพิจารณาคุณภาพวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (29 เม.ย. 59)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และจะทำการประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 29 เมษายน 2559 นั้น เนื่องจากในเดือนเมษายนมีช่วงวันหยุดยาวตามเทศกาลทำให้ไม่สามารถทำการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ในเดือนเมษายนได้ โดยศูนย์ TCI จะทำการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อสรุปผลการพิจารณาคุณภาพวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
          ดังนั้นศูนย์ TCI จึงขอทำการประกาศผลการพิจารณาคุณภาพวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นี้