การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10 (1 มี.ค. 59)


          ด้วย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดให้มีการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ โดยการประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหาบทความสำหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI, ความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์, การประกาศรับสมัครรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3, การบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญ และรายงานภารกิจต่าง ๆ ของ TCI

          ในการนี้คณะผู้จัดประชุมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญ หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร (Chief Editor) เข้าร่วมการประชุมวารสารละ 1 ท่าน เท่านั้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยรับจำนวนจำกัดที่ 250 ท่าน หากหัวหน้ากองบรรณาธิการหรือผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมที่ไม่ใช่หัวหน้ากองบรรณาธิการนอกเหนือจาก 250 ท่าน จะต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1,500 บาท/คน (และจำกัดจำนวนไม่เกิน 100 คน โดยพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียน) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม โปรดลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายฯ ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2559 เท่านั้น และทางคณะผู้จัดประชุมฯ จะแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมของท่าน ผ่านทางเว็บไซต์ http://tci.trf.or.th ภายในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่