ขอเชิญวารสารในฐานข้อมูล TCI ร่วมส่งรายชื่อเพื่อรับรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 (1 มิ.ย. 59)


TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559

1. หลักการและเหตุผล
 
ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) SCOPUS (สำนักพิมพ์ Elsevier) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11 ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยในการประชุมดังกล่าวศูนย์ TCI ได้จัดให้มีการมอบรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล และเป็นตัวอย่างให้กับวารสารวิชาการไทยอื่นๆ ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป โดยจัดให้มีรางวัลสำหรับวารสารไทย 2 ประเภท คือ International TCI-SCOPUS-TRF Journal Award และ National TCI-SCOPUS-TRF Journal Award และได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจาก สกว. และสำนักพิมพ์ Elsevier
2. วัตถุประสงค์และลักษณะของรางวัล
  2.1. International TCI-SCOPUS-TRF Journal Award: มอบให้กับวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินสดพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  2.2. National TCI-SCOPUS-TRF Journal Award: มอบให้กับวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานในระดับชาติหรือสูงเทียบเท่านานาชาติ จำนวน 2 รางวัล เป็นเงินสดพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
3. วารสารที่มีสิทธิรับรางวัล
  3.1 วารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS (สำหรับ International TCI-SCOPUS-TRF Journal Award)
  3.2 วารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (สำหรับ National TCI-SCOPUS-TRF Journal Award)
  3.3 ต้องได้รับการเสนอชื่อจากบรรณาธิการ ผู้บริหาร หรือนักวิจัย โดยได้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการเสนอชื่อวารสาร ตามเวลาที่กำหนด
  3.4 ต้องเป็นวารสารที่ผลิตในประเทศไทยและยังคงดำเนินการอยู่จนถึงเวลาที่มีการมอบรางวัล วารสารที่หยุดดำเนินการแล้วหรือวารสารที่เคยได้รับรางวัลแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาและรับรางวัล
4. เกณฑ์การพิจารณา
  4.1 รางวัล International TCI-SCOPUS-TRF Journal Award
  1) Journal Standing
 • พิจารณาค่า SNIP จากฐานข้อมูล SCOPUS (ปี 2016)
 • ต้องได้รับการอ้างอิงจากวารสารอื่นๆ อย่างน้อยในวารสารระดับชาติ (หากนอกเหนือจากฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ผู้เสนอขอรับรางวัลต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติม)
2) Journal Management
 • ต้องเป็นวารสารที่ออกตรงตามเวลาที่ระบุไว้อย่างต่อเนื่อง (ดูย้อนหลัง 2 ปี)
 • ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการมาจากหลากหลายประเทศ
 • ต้องเป็นวารสารที่มีผู้เขียนบทความมาจากหลากหลายประเทศ
 • ต้องมีการจัดทำเว็บไซต์ที่มีข้อมูลพื้นฐานของวารสารครบถ้วนและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3) Content Quality
 • พิจารณาคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สามารถเลือกส่งได้ 5 บทความ)
 • ต้องเป็นวารสารที่เป็นที่ยอมรับของวงการวิชาการในสาขานั้นๆ
หมายเหตุ การกำหนดน้ำหนักของเกณฑ์แต่ละข้อขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละปี
  4.2 รางวัล National TCI-SCOPUS-TRF Journal Award
  1) Journal Standing
 • ต้องได้รับการอ้างอิงจากวารสารอื่นๆ อย่างน้อยในวารสารระดับชาติ (หากนอกเหนือจากฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ผู้เสนอขอรับรางวัลต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติม)
2) Journal Management
 • ต้องเป็นวารสารที่ออกตรงตามเวลาที่ระบุไว้อย่างต่อเนื่อง (ดูย้อนหลัง 2 ปี)
 • ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการมาจากหลากหลายหน่วยงาน (ระดับกรมหรือมหาวิทยาลัยขึ้นไป)
 • ต้องเป็นวารสารที่มีผู้เขียนบทความมาจากหลากหลายหน่วยงาน (ระดับกรมหรือมหาวิทยาลัยขึ้นไป)
 • ต้องมีการจัดทำเว็บไซต์ที่มีข้อมูลพื้นฐานของวารสารครบถ้วนและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3) Content Quality
 • พิจารณาคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สามารถเลือกส่งได้ 5 บทความ)
 • ต้องเป็นวารสารที่เป็นที่ยอมรับของวงการวิชาการในสาขานั้นๆ
หมายเหตุ การกำหนดน้ำหนักของเกณฑ์แต่ละข้อขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละปี
5. ข้อมูลที่ต้องจัดส่ง
  5.1 เอกสารเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3
        ดาวน์โหลดเอกสารเสนอชื่อสำหรับรางวัล International TCI-SCOPUS-TRF Journal Award

        ดาวน์โหลดเอกสารเสนอชื่อสำหรับรางวัล National TCI-SCOPUS-TRF Journal Award
  5.2 ตัวเล่มวารสารทั้งหมดที่ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2558
  5.3 บทความที่มีคุณภาพดีที่สุด (Best paper) จำนวน 5 บทความ ที่ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2558 โดยบทความทั้ง 5 บทความนั้นต้องไม่มาจากผู้แต่งหรือกลุ่มคนเดียวกัน
  ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
6. กำหนดการเสนอชื่อและการประกาศผล
  6.1. สามารถเสนอชื่อวารสารเพื่อขอรับรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 (ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ)
  6.2. ประกาศผลและมอบรางวัล ในการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11 ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
7. การตัดสิน
  โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด