เปิดรับสมัครวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (19 ม.ค. 59)


          ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ส่งข้อมูลดังต่อไป

 • ตัวเล่มวารสารย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2558, 2557, 2556) หรือตัวเล่มวารสารที่ตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ (นับจากปี พ.ศ. 2558 กรณีวารสารที่ตีพิมพ์ไม่ถึง 3 ปี)
 • แบบฟอร์มสำหรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (ดาวน์โหลดได้จากลิงก์ ขั้นตอนการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ด้านล่าง)
 • สำเนาผลการประเมินบทความของผู้ทรงวุฒิที่พิจารณาบทความย้อนหลัง 1 ปี (ปี พ.ศ. 2558)
 • กรุณาส่งข้อมูลภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มายัง ศูนย์ TCI ตามที่อยู่
  • วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • กรุณาส่ง ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
  • วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • กรุณาส่ง ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
          ในการนี้ ทางศูนย์ TCI จะแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังกองบรรณาธิการวารสาร ภายในต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ต่อไป

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขั้นตอนการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI