การแจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (1 พ.ค. 58)


          ตามที่ศูนย์ TCI ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้วารสารส่งข้อมูลเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นั้น

          ศูนย์ TCI จะทำการแจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 พ.ศ. 2558 ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 นี้ ท่านสามารถติดตามผลการประเมินคุณภาพวารสารได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์ TCI (http://tci.trf.or.th)

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ