ศูนย์ TCI ปิดรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ระหว่างเดือน มีนาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 (2 มี.ค. 58)


          ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ปิดรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่เดือน มีนาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป หากวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI สามารถส่งข้อมูลมาเพื่อขอรับการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ได้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการคัดเลือกวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พร้อมทั้งเตรียมสำเนาผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวเล่มวารสารย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2558, 2557, 2556) หรือตัวเล่มวารสารที่ตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ (นับจากปี พ.ศ. 2558) และจัดส่งให้กับศูนย์ TCI ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559