ขอชี้แจ้งสำหรับวารสารที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ที่ไม่มีระบบ Online Submission (9 พ.ค. 58)


          สำหรับวารสารที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 และได้รับข้อเสนอแนะจากศูนย์ TCI ในจดหมายแจ้งผลประเมินว่า "วารสารมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ แต่ไม่ได้ใช้งานหรือใช้งานไม่ต่อเนื่อง" โดยที่วารสารนั้นมิได้มีระบบส่งบทความออนไลน์ ทางศูนย์ TCI ขอชี้แจงว่าเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากโปรแกรม

          ทางศูนย์ TCI จึงต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย