การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 9 (15 ก.ค. 58)


          ด้วย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดให้มีการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณภาพวารสารไทย การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหา (Plagiarism) สำหรับวารสารและงานวิชาการไทย, การนำเสนอการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index), การบรรยายพิเศษจาก Elsevier และรายงานภารกิจต่าง ๆ ของ TCI

          ในการนี้คณะผู้จัดประชุมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญ หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร (Chief Editor) เข้าร่วมการประชุมวารสารละ 1 ท่าน เท่านั้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยรับจำนวนจำกัดที่ 250 ท่าน หากหัวหน้ากองบรรณาธิการหรือผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมที่ไม่ใช่หัวหน้ากองบรรณาธิการนอกเหนือจาก 250 ท่าน จะต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1,500 บาท/คน (และจำกัดจำนวนไม่เกิน 100 คน โดยพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียน) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม โปรดลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายฯ ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 15 กรกฏาคม – 14 สิงหาคม 2558 เท่านั้น และทางคณะผู้จัดประชุมฯ จะแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมของท่าน ผ่านทางเว็บไซต์ http://tci.trf.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่