ประกาศค่า citation/article เฉลี่ยของวารสารในฐานข้อมูล TCI ที่ใช้ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 (26 ก.พ. 58)


          จากเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 ตามเกณฑ์การพิจารณาเรื่อง "วารสารมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI" ซึ่งจะพิจารณาจาก citation/article ของวารสารเทียบกับค่าเฉลี่ยของวารสารในฐานข้อมูล TCI ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2556 มีค่าดังต่อไปนี้
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = 0.582

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = 0.256