ขยายเวลาการจัดส่งเอกสารเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 (12 ก.พ. 58)


          ศูนย์ TCI ขอขยายเวลาการจัดส่งเอกสารเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 (ตามที่เคยแจ้งไปแล้วก่อนหน้านี้ ) จากวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (เนื่องจากวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นวันหยุดราชการ) เป็นวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จนถึงเวลา 18.00 น.

          วารสารที่ไม่ส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 จะถูกจัดให้อยู่ในเกณฑ์คุณภาพเป็นวารสารกลุ่มที่ 3 (คือกลุ่มวารสารที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ และอาจไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต) แต่สามารถส่งข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินได้อีกครั้งในเดือน มกราคม พ.ศ. 2559

          จึงขอประกาศให้ทราบ
          ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
          (หัวหน้าศูนย์ฯ)

ท่านสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวที่ศูนย์ TCI ได้รับเอกสารเพื่อการประเมินฯ ได้จาก : http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Activity.html