การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 (26 พ.ค. 56)


           ศูนย์ดัขนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai Journal Citation Index (TCI) Centre)] ภายใต้การสนันสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดให้มี การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 "TCI Boadening University Engagement" ยังคงเป็นวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ ตามเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง