กำหนดการ "การประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)" ในวันที่ 28 ต.ค. 57 (24 ต.ค. 57)


กำหนดการ
การประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้อง Ballroom โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ตไม้ขาวบีช, จังหวัดภูเก็ต

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
09.00 - 09.20 น. กล่าวเปิดประชุม
โดย คุณอาภรณ์ แก่นวงศ์, รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
09.20 - 10.00 น. บรรยายเรื่อง “ความสำคัญและการใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูล ACI ในสถาบันอุดมศึกษา”
โดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, Chairman of ACI steering committee
10.00 – 10.30 น. อาหารว่าง
10.30 - 11.30 น. การบรรยายเรื่อง “ฐานข้อมูล ACI”
 •    วิธีการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI
 •    ประกาศรายชื่อวารสารไทยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI
 • โดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, Chairman of ACI steering committee
  11.30 - 12.15 น. Expectations of ACI: Is Going Global Necessary?
  By Mr. Inn Beng Lee, Elsevier
  12.15 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ J’s Café & Restaurant
  13.30 – 14.30 น. แนะนำฐานข้อมูล ACI
 •    ฐานข้อมูลและเว็บไซต์ ACI
 •    แนะนำการใช้งานฐานข้อมูล ACI
 •    ลักษณะของฐานข้อมูล ACI (Structure, Coverage, Functions)
 •    การบันทึกข้อมูล การสืบค้น และการแสดงผลข้อมูล
 •    สถานภาพของฐานข้อมูล ACI
 • โดย ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, ACI Steering Committee และคณะ
  14.30 – 15.30 น. การระดมสมอง และตอบข้อซักถาม เรื่อง “แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index: ปัจจุบันและอนาคต”
  โดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, Chairman of ACI Steering Committee
  15.30 น. ปิดการประชุม