การตอบรับวารสารที่เข้าร่วมส่งชื่อเพื่อขอรับรางวัลTCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 (20 ก.พ. 57)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ส่งหนังสือขอเชิญวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เข้าร่วมส่งชื่อเพื่อขอรับรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 โดยมีระยะเวลาการเสนอชื่อระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งจะประกาศผลและมอบรางวัลในการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ

          ศูนย์ TCI ขอแจ้งในท่านทราบว่า ทางศูนย์ TCI ได้รับเอกสารของท่านเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ และทางศูนย์ TCI ได้ทำจดหมายตอบรับวารสารที่เข้าร่วมเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัล หากวารสารใดที่เข้าร่วมส่งชื่อเพื่อขอรับรางวัลมาแล้วยังไม่ได้รับจดหมายตอบรับ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2557 กรุณาติดต่อ คุณสุตพิชญ์ชา ธงดาชัย (email : tci.thai@gmail.com)

          ในการนี้ศูนย์ TCI ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ส่งชื่อเข้าร่วมเพื่อขอรับรางวัลในครั้งนี้