ศูนย์ TCI ของดรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 (1 ก.ค. 57)


          ทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ของดรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 หากวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กรุณาส่งข้อมูลมาในช่วงการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการคัดเลือกวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พร้อมทั้งเตรียมสำเนาผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวเล่มวารสารย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2557, 2556, 2555) หรือตัวเล่มวารสารที่ตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ (นับจากปี พ.ศ. 2557) และจัดส่งให้กับศูนย์ TCI ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558