ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 (หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฯ บรรณาธิการวารสารจะได้รับทางไปรษณีย์อีกครั้ง) (19 พ.ย. 57)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 2 รอบ ในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งในการประเมินที่ผ่านไปทั้ง 2 รอบ ที่ผ่านมานั้น มีระยะเวลาในการรับรองคุณภาพวารสาร 3 ปี โดยสิ้นสุดการรับรองในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

          ในการนี้ ศูนย์ TCI จึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 (ตามที่เคยแจ้งไปแล้วก่อนหน้านี้) ซึ่งในการประเมินคุณภาพครั้งนี้ ทุกวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพใหม่อีกครั้ง โดยภายหลังการประเมิน จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562   ศูนย์ฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการดังนี้
  1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มสำหรับการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2558
  2. ส่งสำเนาผลการประเมินต้นฉบับ (Refereed forms of submitted manuscripts) ของผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาต้นฉบับทั้งหมดที่ส่งมาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2557 พร้อมทั้ง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ โดยศูนย์ TCI จะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ)
  3. ส่งตัวเล่มวารสารทั้งหมด (all published issues) ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2557
          ขอความกรุณาท่านส่งเอกสาร 3 รายการข้างต้นให้กับศูนย์ TCI ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อให้คณะทำงานของศูนย์ TCI (ตามที่อยู่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140) ได้ใช้ประกอบการประเมินคุณภาพของวารสารของท่าน เพื่อนำไปสู่การจัดกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ต่อไป

          สำหรับวารสารที่ไม่ส่งข้อมูลจะไม่ถูกประเมินคุณภาพและจะได้รับการจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 3 (กลุ่มวารสารที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ และอาจไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต)