ประกาศรับสมัคร!!! พนักงานประจำศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย (TCI) จำนวน 2 อัตรา (18 พ.ย. 57)


ตำแหน่ง พนักงานประจำศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย (TCI) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. อายุระหว่าง 20 – 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
(เงินเดือนตามวุฒิที่สมัคร, 13,000-20,000 บาท)
หน้าที่รับผิดชอบ 1. รับ – บันทึกการเข้าระบบของวารสาร โต้ตอบจดหมายราชการได้
2. จัดทำสถิติ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสรุปผล
3. ประสานงานการประชุมต่างๆ
4. จัดทำเอกสารการเบิก – จ่ายโครงการ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หลักฐานการสมัคร 1.ใบรายงานผลการศึกษา
2. ประวัติการศึกษาและการทำงาน
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
6. เอกสารประกอบการสมัครงาน
วิธีการสมัคร สมัครโดยตรงที่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่ 18 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2557 ในเวลาราชการ หรือที่คุณปรียานุช E-mail: preeyanuch.rat@kmutt.ac.th โทร. 02-470-8614 หรือ 089-4848662
สัมภาษณ์ ทางศูนย์ TCI จะแจ้งนัดหมายโดยตรงไปยังผู้สมัคร>> เอกสารประกอบการสมัครงาน