ศูนย์ TCI จับมือ สกว. สกอ. จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ (15 ม.ค. 57)


          ศูนย์ดัขนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai Journal Citation Index (TCI) Centre)] ภายใต้การสนันสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดให้มี การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 "TCI Boadening University Engagement" ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ

          การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณภาพวารสารไทย การจัดทำฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI), การบรรยายพิเศษ, การประกาศผลและมอบรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 2, การประเมินวารสารไทยสู่ฐานข้อมูล SCOPUS และภารกิจต่างๆ ของ TCI

          ในการนี้คณะผู้จัดการประชุมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญ หัวหน้าบรรณาธิการวารสาร (Chief Editor) วารสารละ 1 ท่านเท่านั้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ (รับได้จำนวน 250 ท่าน ) และหากหัวหน้าบรรณาธิการหรือผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมที่ไม่ใช่หัวหน้าบรรณาธิการนอกเหนือจาก 250 ท่าน จะต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1,500 บาท/คน (รับได้ไม่เกิน 80 ท่านเท่านั้น ซึ่งจะพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียน) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมฯ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ ในระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2557 เท่านั้น และทางคณะผู้จัดประชุมฯ จะแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมของท่านผ่านทางเว็บไซต์ http://tci.trf.or.th ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันสิ้นสุดการลงทะเบียน