การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 รอบที่ 1 (14 มี.ค. 57)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai Journal Citation Index (TCI) Centre)] ภายใต้การสนันสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วม "การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8" รอบที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557