ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ปี พ.ศ. 2555 (15 ก.ค. 56)


          ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI Centre) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลวารสารไทย ให้สามารถสืบค้นได้ในระบบออนไลน์ และรายงานค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารไทย (Thai-Journal Impact Factors) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และได้ทำการประกาศค่า Thai Journal Impact Factors ในวันที่ 15 กรกฎาคม ของทุกปี นั้น

          บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูล, ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก และคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors ของวารสารไทยที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ ศูนย์ TCI จึงขอประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารใน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบค่า Thai-Journal Impact Factors ประจำปี 2555 และสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และการอ้างอิงของวารสารไทยได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ TCI (http://tci.trf.or.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

          สำหรับวารสารในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น เนื่องจากมีวารสารจำนวนมากที่จัดส่งตัวเล่มของวารสารที่ตีพิมพ์ในปี 2555 มาให้กับศูนย์ TCI ล่าช้า ดังนั้น ทางศูนย์ TCI จะขอประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ประจำปี 2555 ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2556