ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ม.ศรีปทุม เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติและจรรยาบรรณการวิจัย" (29 มี.ค. 56)


          ด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เชิญ ศ.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติและจรรยาบรรณการวิจัย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้อง Convention1 ชั้น 4 อาคาร 40ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม