ขอเลื่อนกำหนดการแจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 2 (29 มี.ค. 56)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลวารสาร เพื่อประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 2 สำหรับวารสารในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ที่ต้องการยกระดับขึ้นเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 โดยทางศูนย์ TCI ได้ขอให้วารสารส่งข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 นั้น

          เนื่องจากมีวารสารบางส่วนส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดความล่าช้าในการติดตามเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม ส่งผลต่อกระบวนการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ดังนั้น ทางศูนย์ TCI จึงขอเลื่อนกำหนดการแจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 2 จากเดิมที่ได้กำหนดไว้ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 เป็นภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 และสามารถติดตามผลการประเมินคุณภาพวารสารได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์ TCI (http://tci.trf.or.th)

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ