ม.เทคโนโลยีสุรนารี แต่งตั้ง ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการ "วารสารเทคโนโลยีสุรนารี" (15 มี.ค. 56)


          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แต่งตั้งที่ปรึกษา บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสุรนารีตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสุรนารี ที่ 251/2556 เพื่อให้การจัดทำวารสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสุรนารี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดพิิมพ์ โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสุรนารี