สกอ. แต่งตั้ง ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นคณะทำงานศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ (20 มิ.ย. 56)


          ด้วยที่ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และบัญชีรายชื่อวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีมติแต่งตั้ง ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นหนึ่งในคณะทำงานศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ เพื่อศึกษาและจัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด