ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) วิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน" (20 มิ.ย. 56)


          ด้วยสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับอนุมัติให้จัดประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) วิชาการทางแพทย์และสาธารณสุข ให้ได้มาตรฐาน" ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนต์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานวารสารวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลให้เป็น E-journal มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบ E-journal เต็มรูปแบบ

          ในการประชุมระยะที่ 3 นี้ สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เรียนเชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "แนวทางการพัฒนาวารสารวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และการคำนวณค่า Thai Jourmal Impact Factor (T-JIF)" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมริชมอนต์ จังหวัดนนทบุรี