รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมและกำหนดการของการประชุมระดมสมอง "การจัดทำวารสารไทยรูปแบบใหม่เพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคมในบริบทประเทศไทย" 31 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรงเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ (26 ก.ค. 56)


          จากการที่มหาวิทยาลัยมีภาระกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ทำงานวิจัยเพื่อค้นหาความรู้ใหม่ๆ และบริการวิชาการแก่สังคมและอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาการกินดีอยู่ดี ตลอดจนแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้ทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสามประการด้วยดีเสมอมา โดยสามารถใช้ผลงานในการสอนและการทำวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของการเลื่อนขั้นและเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยเชิงวิชาการที่มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ งานวิชาการเหล่านี้ซึ่งอาจเรียกได้ว่า "งานวิชาการเพื่อสังคม" มีผลกระทบในเชิงบวกแก่ชุมชนและสังคมเป็นอย่างมาก แต่ที่ผ่านมาผลงานเหล่านี้ อาจารย์และนักวิจัยผู้ดำเนินการ นำมาขอเลื่อนขั้นและตำแหน่งทางวิชาการได้ยากและมีโอกาสไม่มากนักในการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการเพราะเชื่อว่าผลงานเหล่านี้ไม่ใช่ผลงานเชิงวิชาการ และไม่มีระบบ Peer-review ทีเข้าใจลักษณะของงานที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากงานวิจัยเชิงวิชาการ ตลอดจนไม่มีวารสารที่รับตีพิมพ์ผลงานเหล่านี้อย่างชัดเจน จึงทำให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านวิชาการเพื่อสังคมมีไม่มากนัก รวมทั้งขาดความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน

          สถาบันคลังสมองของชาติ และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดยความสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึงกำหนดจัดการประชุมระดมสมองในหัวข้อ "การจัดทำวารสารไทยรูปแบบใหม่เพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคมในบริบทประเทศไทย" ขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ เพื่อหาแนวทางและรูปแบบในการส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น และพัฒนาระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเพื่อสังคม อาทิเช่น อาจารย์และนักวิจัย ผู้ประเมินบทความ ตลอดจนบรรณาธิการวารสารวิชาการของประเทศไทย ให้เห็นความสำคัญ รวมทั้งทราบลักษณะเฉพาะของงานวิชาการเพื่อสังคม และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนี้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป


รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมระดมสมอง "การจัดทำวารสารไทยรูปแบบใหม่เพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคมในบริบทประเทศไทย"
กำหนดการ "การจัดทำวารสารไทยรูปแบบใหม่เพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคมในบริบทประเทศไทย"
โครงการ การประชุมระดมสมอง "การจัดทำวารสารไทยรูปแบบใหม่เพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคมในบริบทประเทศไทย"