ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรในการประชุม "CDMH Meeting on Developing the International Journal of Child Development and Mental Health" (4 ก.พ. 56)


          ด้วยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุม "COMH Meeting on Developing the International Journal of Child Development and Mental Health" เพื่อพัฒนาวารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กสู่สากล โดยการประชุมประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการนำเสนอผลงานวิชาการด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก

          ในการนี้ ศ.ดร.ฤรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่ออภิปราย ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาวารสารสู่สากล ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่