ขอเชิญร่วมส่งชื่อวารสารไทยเพื่อรับรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 (11 ธ.ค. 56)


TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557
1. หลักการและเหตุผล
 
ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักพิมพ์ Elsevier คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 ขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยในการประชุมดังกล่าวศูนย์ TCI ได้จัดให้มีการมอบรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล และเป็นตัวอย่างให้กับวารสารวิชาการไทยอื่นๆ ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป โดยจัดให้มีรางวัลสำหรับวารสารไทย 2 ประเภท คือ International TCI-SCOPUS-TRF Journal Award  และ National TCI-SCOPUS-TRF Journal Award และได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจาก สกว. และสำนักพิมพ์ Elsevier
2. วัตถุประสงค์และลักษณะของรางวัล
  2.1 International TST Journal Award: มอบให้กับวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินสดพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  2.2 National TST Journal Award: มอบให้กับวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานในระดับชาติหรือสูงเทียบเท่านานาชาติ จำนวน 3 รางวัล เป็นเงินสดพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
3.วารสารที่มีสิทธิรับรางวัล
  3.1 วารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS (สำหรับ International TST Journal Award)
  3.2 วารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (สำหรับ National TST Journal Award)
  3.3 ต้องได้รับการเสนอชื่อจากบรรณาธิการ ผู้บริหาร หรือนักวิจัย โดยได้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการเสนอชื่อวารสารผ่านทางเว็บไซต์ http://tci.trf.or.th ตามเวลาที่กำหนด
  3.4 ต้องเป็นวารสารที่ผลิตในประเทศไทยและยังคงดำเนินการอยู่จนถึงเวลาที่มีการมอบรางวัล วารสารที่หยุดดำเนินการแล้วหรือวารสารที่เคยได้รับรางวัลแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาและรับรางวัล
4. เกณฑ์การพิจารณา
  วารสารที่สมควรรับรางวัล
  4.1 ต้องเป็นวารสารที่ออกตรงตามเวลาที่ระบุไว้อย่างต่อเนื่อง (ดูย้อนหลัง 2 ปี)
  4.2 ต้องเป็นวารสารที่มีรูปแบบเป็นไปตามเกณฑ์พื้นฐานของวารสาร เช่น มีรูปแบบต้นฉบับที่สม่ำเสมอ การวางรูปหน้าเป็นต้น และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  4.3 ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการมาจากหลากหลายประเทศหรือหลากหลายหน่วยงาน (เฉพาะสำหรับ International TST Journal Award)
  4.4 ต้องเป็นวารสารที่มีผู้เขียนบทความมาจากหลากหลายประเทศ (เฉพาะสำหรับ International TST Journal Award)
  4.5 ต้องเป็นวารสารที่มีผู้เขียนบทความมาจากหน่วยงานอื่นที่มิใช่หน่วยงานที่จัดทำวารสารนั้น (เฉพาะสำหรับ National TST Journal Award)
  4.6 ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง (เฉพาะสำหรับ National TST Journal Award)
  4.7 ต้องได้รับการอ้างอิงจากวารสารอื่นๆ อย่างน้อยในวารสารระดับชาติ (หากนอกเหนือจากฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ผู้เสนอขอรับรางวัลต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติม)
  4.8 ต้องมีการจัดทำเว็บไซต์ที่มีข้อมูลพื้นฐานของวารสารครบถ้วนและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  4.9 ต้องเป็นวารสารที่เป็นที่ยอมรับของวงการวิชาการในสาขานั้นๆ
  หมายเหตุ การกำหนดน้ำหนักของเกณฑ์แต่ละข้อขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละปี
5. กำหนดการเสนอชื่อและการประกาศผล
  5.1 ระยะเวลาการเสนอชื่อ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://tci.trf.or.th ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ)
       ดาวน์โหลดเอกสารเสนอชื่อสำหรับรางวัล International TST Journal Award ได้ที่นี่

       ดาวน์โหลดเอกสารเสนอชื่อสำหรับรางวัล National TST Journal Award ได้ที่นี่   
  5.2 ประกาศผลและมอบรางวัล ในการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ. 2557
6. การตัดสิน
  โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด