เรียนเชิญบรรณาธิการวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 เพื่อการจัดประชุมเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ไปสู่คุณภาพ กลุ่ม 1" (5 ส.ค. 56)


          จากการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยภายในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 2 เมื่อปลายปี 2555 ที่ผ่านมา มีจำนวนวารสารในฐานข้อมูล TCI 524 วารสาร มีเพียง 135 วารสาร เท่านั้นที่ผ่านการรับรองคุณภาพและอยู่ในกลุ่มที่ 1 แต่ยังมีวารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพในกลุ่มที่ 2 จำนวนถึง 210 วารสาร และวารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ กลุ่มที่ 3 จำนวน 11 วารสาร (ยังมีวารสารที่อยู่ระหว่างการรอข้อมูลจำนวน 46 วารสาร) ส่วนที่เหลือจำนวน 122 วารสารไม่ได้นำส่งข้อมูลกลับมาเพื่อประเมิน จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่ายังมีวารสารส่วนใหญ่ในฐานข้อมูลในกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 ยังต้องการการปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ผ่านการรับรองเข้าสู่วารสารกลุ่มที่ 1 ในการประเมินครั้งต่อไป

          ดังนั้นศูนย์ TCI ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบรรณาธิการวารสารกลุ่มที่ 2 และ 3 ในการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI ในการประเมินครั้งที่ 2 ปี 2558 ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพวารสารในฐาน TCI และประโยขน์ในภาพรวมด้านคุณภาพงานวิจัยของประเทศที่สูงขึ้น

          ในการนี้คณะผู้จัดประชุมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารวิชาการไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จำนวน 210 วารสาร และกลุ่มที่ 3 จำนวน 11 วารสาร รวมทั้งหมด 222 วารสาร โดยกำหนดวารสารละ 2 คน รวมเป็นผู้เข้าร่วมจำนวน 444 คน ซึ่งวันและเวลา การจัดประชุมจัด 3 ครั้ง ได้แก่ (**แต่ละวารสารเลือกเข้าวันใดวันหนึ่ง**)
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 08.30 – 13.00 น.
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 08.30 – 13.00 น.
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 08.30 – 13.00 น.
          ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมฯ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน แต่สำหรับค่าใช้จ่ายการเดินทางหรือที่พักของแต่ละวารสารให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ในระหว่างวันที่ 5-30 สิงหาคม 2556 และทางคณะผู้จัดประชุมฯ จะแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมของท่าน ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556