ขอเลื่อนการจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 8 (1 ส.ค. 56)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงสถานภาพด้านคุณภาพของวารสารไทย จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยประจำปีขึ้นนั้น

          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ในปีที่ผ่านมา การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 7 ได้กำหนดให้การจัดประชุมฯ ครั้งถัดไป เป็นสิ้นเดือนสิงหาคมของทุกๆ ปี แต่เนื่องจากศูนย์ TCI มีภาระกิจในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ จึงขอเลื่อนการจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 8 เป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งทางศูนย์ TCI จะทำการแจ้งให้ทางเว็บไซต์ต่อไป