การจัดบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (17 ต.ค. 55)


          จากการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 7 (7th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals) มีบรรณาธิการวารสารแจ้งความจำนงขอรับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO จำนวนทั้งสิ้น 114 วารสาร
          ทางศูนย์ TCI จึงได้กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกลำดับของการให้บริการ และรายละเอียดการให้บริการ คือ

  เกณฑ์การคัดเลือกลำดับการให้บริการวารสาร ThaiJO เรียงตามลำดับ ดังนี้

 1. เป็นวารสารที่มาร่วมประชุมประจำปีครั้งที่ 7 (TCI 2012) และยื่นความจำนงในการขอรับบริการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555
 2. เป็นวารสารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ กลุ่มที่ 1 ของ TCI
 3. เป็นวารสารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ อยู่ในกลุ่มที่ 2 ของ TCI
 4. เป็นวารสารที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ อยู่ในกลุ่มที่ 3 ของ TCI
หมายเหตุ กรณีขอรับบริการมากกว่า 1 วารสารต่อครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 4 วารสาร) วารสารกลุ่มที่ 2 และ 3 สามารถรับบริการร่วมกับวารสารกลุ่มที่ 1 พร้อมกันได้ แต่ต้องอยู่ในหน่วยงานหรือสถาบันเดียวกัน

โดยการให้บริการจะเริ่มจาก วารสารในกลุ่มที่ 1 จำนวน 22 วารสาร ที่แจ้งความประสงค์

รายชื่อวารสารกลุ่มที่ 1 ที่แจ้งความจำนงขอรับบริการ ThaiJO และกำหนดการให้บริการ
(พฤศจิกายน 55 - เมษายน 56)
0


(ทางศูนย์ TCI จะประสานงานกับวารสารเพื่อยืนยันกำหนดการตามตารางเวลา)
สำหรับวารสารในกลุ่มที่ 2 และ 3 ที่ขอรับบริการไว้ ทางศูนย์ TCI จะประกาศกำหนดการให้บริการในเดือน กุมภาพันธ์ 2556


  ค่าบริการ คิดตามจำนวนวารสารที่ใช้บริการ ดังนี้

จำนวนวารสารที่ใช้บริการ ค่าบริการ ส่วนลด% เฉลี่ยค่าบริการ/วารสาร
1 24,000 บาท 0 % 24,000 บาท
2 48,000 บาท
43,200 บาท
ลด 10% 21,600 บาท
3 72,000 บาท
61,200 บาท
ลด 20% 20,400 บาท
4 96,000 บาท
76,800 บาท
ลด 30% 19,200 บาท

หมายเหตุ
    0  กรณีวารสารที่ใช้บริการอยู่ต่างจังหวัดรอบนอกกทม. และต้องใช้เวลาเดินทางนานจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ได้แก่ ค่าเดินทาง (ค่าน้ำมัน/ค่ารถทัวร์) และค่าที่พักของวิทยากร 2-3 คน ตามอัตราเบิกจ่ายจริง

  ระยะเวลาการบริการติดตั้งระบบและฝึกอบรม 3 วัน (ไม่รวมวันเดินทาง) แบ่งเป็น

    0  งานติดตั้งระบบและลงข้อมูลวารสาร 1 วัน
    0  งานฝึกอบรมผู้ใช้งาน 2 วัน

  ข้อตกลงการบริการ

 1. วารสารสามารถเลือกใช้ Server ของ ThaiJO ฟรี ซึ่งติดตั้งและดูแลโดย สำนักคอมพิวเตอร์ มจธ. ใช้เครือข่าย user เดียวกัน หรือเลือกติดตั้งแบบ Stand-alone จาก Server ของหน่วยงานวารสาร (วารสารต้องมีระบบ Server แล้ว และลงโปรแกรมฐานข้อมูล mysql พร้อมจะติดตั้งระบบได้ทันที)
 2. การลงข้อมูลบทความเก่าจะลงได้ไม่เกิน 100 บทความ
 3. จำกัดจำนวนวารสารใช้บริการไม่เกิน 4 วารสาร ต่อครั้ง
 4. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นผู้เกี่ยวข้องกับวารสารที่จะใช้งานระบบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ บรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ ผู้ประเมินบทความ ฯ
 5. ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม แต่วารสารต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหารว่าง น้ำ ค่าห้องประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม
 6. หลังจากฝึกอบรม ศูนย์ TCI มีบริการ ติดตามแก้ปัญหาทางเทคนิคให้กับหน่วยงานที่ขอรับบริการ จำนวนไม่เกิน 2 ครั้ง ภายใน 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการ (แต่หน่วยงานต่างจังหวัดต้องรับผิดชอบ ค่าน้ำมัน/ค่ารถทัวร์ และค่าที่พักของวิทยากรให้แก่ศูนย์ TCI)
  การเตรียมการของวารสารก่อนรับบริการ


 1. เตรียมข้อมูลเบื้องต้นวารสาร โดยดูรายละเอียดในภาคผนวก 1 และส่งกลับก่อนรับบริการ 1 สัปดาห์
 2. เตรียมไฟล์ข้อมูลต่างๆ รูปภาพ และ ไฟล์ บทความ วารสาร ในรูปแบบ PDF สำหรับบทความเก่า และไฟล์ word แยกเป็นรายบทความ และอีเมลของผู้ใช้ในตำแหน่งต่างๆ สำหรับการทดลอง Online submission ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก 2
 3. เตรียมระบบอินเตอร์เน็ต (login และ password) สำหรับคณะทำงาน และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกคน
 4. ห้องทำงานสำหรับคณะทำงานลงข้อมูลจำนวน 2-3 คน และห้องประชุมสำหรับการฝึกอบรมที่นั่งห้องตามจำนวนผู้อบรม