รายชื่อวารสารใหม่ที่ได้รับการพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (7 ก.ย. 55)


ลำดับที่ ISSN ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ เจ้าของ
1 1686-4417 วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม Mahasarakham Hospital Journal โรงพยาบาลมหาสารคาม
2 0859-1083 วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา The Office of Disease Prevention and Control 5th Nakhon Ratchasima Journal สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
3 0857-7927 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ