สจล. ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการวารสารวิชาการฯ (31 ต.ค. 55)


          ตามที่สถาบันเทคโนโลยีประจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้จัดพิมพ์วารสารวิชาการ KMITL Science and Technology Journal (ISSN 1905-2367) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ จากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันวารสารได้รับการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 และจะได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ในลำดับต่อไป

          ดังนั้นเพื่อให้วารสารวิชาการฯ ของสถาบันมีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล และสามารถพัฒนาไปสู่ฐานข้อมูล SCOPUS สจล. จึงได้เรียนเชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการสารวารวิชาการ KMITL Science and Technology Journal