สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การพัฒนาวารสารไทยสู่มาตรฐานสากล" (31 ต.ค. 55)


          ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการจัดประชุมวิชาการเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพวารสารทางการพยาบาลไทยสู่สากล" ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. อธิบายบทบาทและความสำคัญของหน่วยงานระดับชาติในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของผลงานทางวิชาการและคุณภาพของวารสารทางวิชาการได้
  2. แจกแจงลักษณะและเกณฑ์ชี้วัดวารสารวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล รวมทั้ง กลยุทธ์การนำวารสารวิชาการไทยสู่ระดับชาติและสากลได้
  3. ประเมินและให้แนวทางปรับปรุงคุณภาพของการเขียนบทความที่ส่งตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
  4. แจกแจงสมรรถนะสำคัญของการเป็นบรรณาธิการ และผู้พิชญพิจารณ์ที่มีประสิทธิภาพได้
  5. อธิบายแนวปฏิบัติสู่การบริหารคุณภาพวารสารทางการพยาบาลไทยสู่ระดับชาติและสากลได้
  6. กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพของวารสารทางการพยาบาลไทยในอนาคตได้
  7. แลกเปล่ียนความรู้ ควมคิดและประสบการณ์ ในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมได้
          ในการนี้ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงได้เรียนเชิญศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาวารสารไทยสู่มาตรฐานสากล" ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารสัมมนา 1 ชั้น 5209 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ยางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี