สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว. เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยาย เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ" (9 พ.ย. 55)


          ด้วยฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เรียนเชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ" ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี