รายชื่อวารสารใหม่ที่ได้รับการพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (14 พ.ค. 55)


ลำดับที่ ISSN ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ เจ้าของ
1 1906-5965 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2 1906-5681 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Princess of Naradhiwas University Journal มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
3 0857-1287 วิสัญญีสาร The Thai Journal of Anesthesiology ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
4 0125-6882 วารสารโรงพยาบาลชลบุรี Chonburi Hospital Journal โรงพยาบาลชลบุรี
5 0857-8575 วารสารโรคเอดส์ Thai AIDS Journal สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์