มทร.อีสาน แต่งตั้ง ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นกองบรรณาธิการ "วารสาร มทร.อีสาน" (14 พ.ค. 55)


          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำ "วารสาร มทร.อีสาน" ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้วารสารฯ มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ "วารสาร มทร.อีสาน"