บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยายพิเศษ 3 เรื่อง เกี่ยวกับความสำคัญ เทคนิค และผลกระทบการตีพิมพ์ฯ วันที่ 12 มี.ค. 55 ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก (9 มี.ค. 55)


          ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (ม.นเรศวร) ได้จัดโครงการพัฒนานิสิตบัณฑิตศึกษาด้านการเขียนและตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับวิธีการเขียนและนำผลงานวิจัยไปตีิพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล

          ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร จึงได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 3 หัวข้อ เรื่อง "ความสำคัญของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย" "ผลกระทบของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย" และ "เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ: ทำอย่างไร?" ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 เริ่มตั้งแต่เวลา 08:30 น. ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 (ชั้น 3) อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก